کانتینر

خالی ماندن ظرفیت های کانتینری بندرامیرآباد

خالی ماندن ظرفیت های کانتینری بندرامیرآباد         به گزارش خبرگزاری مهر مدیر عامل کشتیرانی خزر عنوان کرد: علت خالی ماندن ظرفیت های کانتینری بندرامیرآباد را استقبال ضعیف…
خالی ماندن ظرفیت های کانتینری در بندرامیرآباد
فهرست