کارت هوشمند

تمدید سیستمی کارت سلامت راننده

کارت سلامت راننده صدور کارت سلامت راننده برای ادامه به این شغل پر مخاطره بسیار اهمیت دارد به خصوص رانندگی با کامیون های سنگین شغل بسیار سخت و پرمشغله ای…
تمدید سیستمی کارت سلامت رانندگان

هوشمند راننده و خودرو چه کاربردی دارد

   هوشمند کارت چه کاربردهایی دارد: نشان دهنده فعالیت راننده در سطح کشور جهت صدوربارنامه جهت تحت پوشش قرارگرفتن بیمه ثبت تخلفات رانندگان امکان شناسایی دقیق رانندگان جهت صدور کارت…
هوشمند راننده وخودرو چه کاربردی دارد
فهرست