راننده

پدرانی که برای کسب روزی رفتند و برنگشتند

پدرانی که برای کسب روزی رفتند و برنگشتند       به گزارش از روزنامه اعتماد رانندگان تاکسی با شیوع کرونا چاره ای جز مسافرکشی نداشتندآن ها برای گذران روزهای…
پدرانی که برای کسب روزی رفتند و برنگشتند
فهرست