سامانه هوشمند حمل بار نت بار با ارائه اپلیکیشن اعلام و پیگیری بار کاربران خود را برای ثبت انواع بارهای سنگین ،اسباب کشی و وانت بار در سراسر ایران پذیرش می نماید کاربران با مشخص کردن مبدا و مقصد می توانند نوع خودرو درخواستی خود را با قیمت دهی مناسب ثبت نمایند.

null

درخواست انواع خودرو باری

اپلیکیش اعلام و پیگیری بار نت بار بر اساس نوع بار انواع خودروهای وانت بار،خودروهای مختص حمل اسباب کشی،خودروهای سنگین ر به کاربر نمایش می دهد.

null

قیمت دهی هوشمند

کاربران با تعیین مبدا و مقصد،وزن بار و نوع خودرو درخواستی و با به کارگیری تکنولوژی پیشرفته قیمت دقیق و هوشمند ارائه می دهد

null

پیگیری بار

کاربران پس از ثبت نهایی بار می توانند جزئیات بار ثبت شده خود را پیگیری نمایند و از زمان بارگیری تا زمان تخلیه بار خود را رصد کنند و از سلامت بر خود اطمینان حاصل نمایند.

فهرست